უშიშროების არქივი
(საქართველოს სსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის არქივი)
ინფორმაცია ფონდებზე- უშიშროების ფონდები
1921 წლის მარტში საქართველოს საგანგებო კომისიის ("ჩეკა") პრეზიდიუმის ბრძანებულებით შეიქმნა სააღრიცხვო-საარქივო განყოფილება, რომელსაც დაევალა საგანგებო კომისიის მიერ გამოვლენილი ქვეყნის უამრავი "მტრისა" და "საშიში ელემენტის" შესახებ მაკომპრომეტირებელი მასალების თავმოყრა და შენახვა.
სააღრიცხვო-საარქივო განყოფილება 30 საშტატო ერთეულით დაკომპლექტდა და პირველი საქმე, რომელიც რეგისტრაციაში იქნა გატარებული, იყო სისხლის სამართლის საქმე, რაჟდენ მალაქიას ძე მირიანაშვილისა და სხვათა მიმართ. მათ ბრალად ედებოდათ საკვები პროდუქტის გადამალვა. შვიდი განსასჯელიდან სამს მიესაჯა სასჯელის უმაღლესი ზომა - დახვრეტა. განაჩენი სისრულეში მეორე დღესვე იქნა მოყვანილი.
1921-1990 წ.წ. საქართველოს ყოფილი უშიშროების კომიტეტის (სუკი) მე-10 განყოფილების საცავებში თავი მოიყარა 230 000 შენახვის ერთეულმა.
1991-1992 წ.წ. თბილისის ცნობილი მოვლენების დროს სუკ-ის ადმინისტრაციულ შენობას ხანძარი გაუჩნდა. ხანძრის შედეგად განადგურდა 210 000 საარქივო ერთეული, რაც ფონდის საერთო რაოდენობის 80%-ზე მეტი იყო.
სუკ-ის არქივში უამრავი საინტერესო დოკუმენტური მასალა ინახება. აქ შეხვდებით 1922-24 წლების აჯანყებების, ცივი ომის, დისიდენტური მოძრაობის,1956 წლის 9 მარტის თბილისის მოვლენების, ე.წ. "მეგრელთა საქმის" და სხვა მრავალ საინტერესო დოკუმენტს. ყოფილი სუკ-ის არქივის ფონდებიდან აღსანიშნავია  №1, მე-6, მე-8 და მე-12 ფონდები. ფონდი №1 აერთიანებს 1921-1990 წ.წ. ყოფილი "ЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-МВД"-ს მიერ გამოცემულ ნორმატიულ აქტებს (ბრძანებებს, განკარგულებებს, მითითებებს და ა.შ.); ფონდი №6 მოიცავს სისხლის სამართლის საარქივო საქმეებს "პოლიტიკური", "სამშობლოს ღალატის" და სხვა მუხლებით გასამართლებულ პირთა შესახებ. მე-8 ფონდი მოიცავს "ЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-МВД" კოლეგიების, პრეზიდიუმების, განსაკუთრებული სათათბიროების, სამეულების სხდომების ოქმებს, ხოლო მე-12 ფონდში დაცულია მასალები სასჯელის უმაღლესი ზომის - დახვრეტის სისრულეში მოყვანის შესახებ.
ფონდი №1
ნორმატიული აქტები
ფონდი №6
სისხლის სამართლის საქმეები
ფონდი №8
სხდომის ოქმები
ფონდი №9
ფილტრაციის მასალები
დახვრეტილები
ფონდი №12
ფონდი №13
სპეცგადასახლებულები
ფონდი №14
ომში დაკარგულები
ფონდი №21
ეაბილიტირებულები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge