სერვისები
მოქალაქეებისთვის
1. ცნობების გაცემა :

ცნობის მისაღებად უნდა მიმართოთ შსს არქივს და შეავსოთ განაცხადის ფორმა. განაცხადი შეგიძლიათ შეავსოთ მისამართზე : .....................................................
(10:00-13:00 სთ) ან გამოგზავნოთ ელფოსტის მისამართზე : archive@mia.gov.ge , ტარიფები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.


1. Выдача справок
Для получения справки необходимо обратиться в Архив МВД и заполнить форму заявки. Заявку можете заполнить по адресу: -
ул. Гмири курсантеби №4 (с 10.00 до 13.00 час.),или направить по адресу эл.почты: archive@mia.gov.ge   С тарифами можно ознакомиться здесь.


2. საქმეებთან გაცნობა:

მოქალაქეებმა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან გაეცნონ საკუთარ ან მათი ახლო ნათესავების (ოჯახის წევრების) საქმიანობებს, უნდა მიმართოთ
შსს არქივს და შეავსოთ განაცხადის ფორმა. განაცხადის შევსება შესაძლებელია მისამართზე: ............................................. (10:00-13:00 სთ) ან გამოაგზავნოთ
ელფოსტით მისამართზე : archive@mia.gov.ge . ტარიფები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2. Ознакомление с делами
Граждане, которые желают ознакомиться со своим (или близких родственников - членов семьи) делом должны обратиться в Архив
МВД и заполнить форму заявки. Заявку можно заполнить по адресу: ул. Гмири курсантеби №4 (с 10.00 до 13.00 час.),или направить по
адресу эл.почты: archive@mia.gov.ge , С тарифами можно ознакомиться здесь.


3. ასლების დამზადება:

საქმეების ან მისი რომელიმე ნაწილის ელექტრონული ასლის მომზადებლად უნდა მიმართოთ შსს არქივს და შეავსოთ განაცხადის ფორმა. აღნიშნული
განაცხადი შეიძლება შეავსოთ საქმის გაცნობის შემდეგაც. განაცხადი შეგიძლიათ შეავსოთ მისამართზე:............................................(10:00-13:00 სთ) ან
გამოაგზავნოთ ელფოსტის მისამართზე: archive@mia.gov.ge . ტარიფები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.


3. Изготовление копий
Желающие получить электронную копию дела или его части должны обратиться в Архив МВД и заполнить форму заявки. Заявку можно
заполнить и после ознакомления с делом. Заявку можно заполнить по адресу: ул. Гмири курсантеби №4 (с 10.00 до 13.00 час.),или
направить по адресу эл.почты: archive@mia.gov.ge
მკვლევარებმა, რომლებსაც სურთ არქივში მუშაობა, უნდა მიმართოთ შსს არქივს და შეავსოთ განაცხადის ფორმა. განაცხადი შეგიძლიათ შეავსოთ მისამართზე :............................. . (10:00-13:00 სთ) ან გამოაგზავნოთ ელფოსტით მისამართზე : archive@mia.gov.ge .

მკვლევარებისთვის არქივში მუშაობს ორი სამკითხველო დარბაზი. უშისროების არქივის დარბაზი ღიაა 11:00-18:00 სთ, მისამართზე
.................................... . პარტიული არქივის დარბაზი ღიაა 11:00-18:00 სთ, მისამართზე მუხიანი, გობრონიძის 12. მკვლევარებს დარბაზში შეუძლიათ გაეცნონ საქმეებს და მოითხოვონ ელვერსიების დამზადება. ტარიფები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
მკვლევარებისთვის
ორგანიზაციებისთვის
შსს არქივი სახელმწიფო ორგანიზაციებს ემსახურება უფასოდ დადგენილი წესით. აკადემიური და არასამთავრობო დაწესებულებებისთვის შესაძლებელია დამატებითი ხელშეკრულებების გაფორმება. გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ელფოსტით მისამართზე: archive@mia.gov.ge .
სერვისი უცხოეთიდან
მოქალაქეებს და მკვლევარებს , რომლებიც არ იმყოფებიან საქართველოში, შეუძლიათ ისარგებლონ არქივის ელექტრონული მომსახურებით. ამისთვის უნდა შეავსონ განაცხადის ფორმა და გამოაგზავნონ ელფოსტით მისამართზე: archive@mia.gov.ge . განაცხადის დამუშავების შემდეგ, არქივი განცხადების ავტორს გაუგზავნის გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვას და საბანკო ანგარიშს, სადაც უნდა გადაირიცხოს მომსახურების თანხა. თანხის გადახდის შემდეგ, არქივი დამკვეთს გაუწევს შესაბამის მომსახურებას. ტარიფები იხილეთ აქ.
გმირი კურსანტების 4


გმირი კურსანტების 4


გმირი კურსანტების 4


გმირი კურსანტების 4


გმირი კურსანტების 4


Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
საბანკო რეკვიზიტები
Для исследователей
Исследователи, желающие работать в Архиве, должны обратиться в Архив МВД и заполнить форму заявки. Заявку можно заполнить по адресу: ул. Гмири курсантеби №4 (с 10.00 до 13.00 час.),или направить по адресу эл.почты:
archive@mia.gov.ge, С тарифами можете ознакомиться здесь.

Для исследователей в Архиве выделены два зала. Зал архива безопасности открыт с 11.00 до 18.00 час. по адресу: пр. Важа-Пшавела №72. Зал партийного архива открыт с 11.00 до 13.00 по адресу: Мухиани, ул.Гобронидзе №12. Исследователи в зале могут ознакомиться с делами и заказать изготовление эл.версий. С тарифами можете ознакомиться здесь.
Банковские реквизиты