ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
სამაზრო, საქალაქო და სარაიონო კომიტეტების პარტიული ორგანიზაციები
ფონდი №29
ფონდი №17
არქივში დაცულია საქართველოს 20-მდე მაზრისა და 60-მდე ქალაქისა თუ რაიონის როგორც კომპარტიის ისე ალკკ კომიტეტების 200-მდე ფონდი. აღნიშნული ფონდების დოკუმენტები ნათლად ასახავს 1921-1991 წლებში საქართველოში განვითარებულ ყველა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ და სხვადასხვა მოვლენას.  საქართველოს კპ საქალაქო და რაიონული კომიტეტების ფონდების დოკუმენტურ მასალებში არის მდიდარი მასალა პარტიული ორგანიზაციების მუშაობის ფორმებისა და მეთოდების შესახებ.
ქუთაისის სამაზრო კომიტეტი (1921-1929 წწ.)
თბილისის საქალაქო კომიტეტი
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge