კარტოთეკა
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
კარტოთეკა - სახელობითი საძიებოსისტემის მეშვეობით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა ეძლევა ყოფილი „პარტიული ორგანოების“ საარქივო ფონდებში განახორციელოს საერთო ძებნა და მოიპოვოს ინფორმაცია - არის თუ არა მისთვის საინტერესო პირი რომელიმე საარქივო საქმის ფიგურანტი. დადებითი შედეგის შემთხვევაში, იგი უფლებამოსილია კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიმართოს შსს არქივს, რის შემდეგაც სხვა დამატებითი საძიებო პარამეტრების მეშვეობით (ფონდი, აღწერა, საქმე, გვერდი, წლები...) განხორციელდება მონაცემების დეტალიზებული მოძიება და წარდგენა.

Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
ARCHIVE
კარტოთეკა