ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
ფონდი № 5

წიგნები
არქივში დაცულია 700-მდე წიგნი. მათგან გამოვყოფთ სხვადასხვა დოკუმენტების კრებულებს:

КПСС В РЕЗОЛЮЦИЯХ И РЕШЕНИЯХ СЪЕЗДОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ И ПЛЕНУМОВ ЦК - 14 ტომი. 1898-1981 წწ.
ДОКУМЕНТЫ  ВНЕШНЕЙ  ПОЛИТИКИ  СССР - 1917-1938 წწ.
ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СССР - 1918-1950 წწ. 6 ტომი.
ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР (Стенографыческий отчет) - 1938-1990 წწ.  88 წიგნი.

აგრეთვე წიგნები, რომლებიც ასახავს საბჭოთა კავშირის ურთიერთობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებთან.  
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge